Notification of Regulated Area Creation Dhampur (Bijnor)

क्र.सं.विनियमित क्षेत्र का नामगठन की अधिसूचना/नोटीफिकेशन संख्यावि.क्षे. के अन्तर्गत आने वाले राजस्व ग्रामों की सूची

1

धामपुर

उ0प्र0 शासन,आवास अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या 340/9-आ-3-92-10-आर0ए0-91, लखनऊ दिनांक 04 जून, 1992 तथा अधिसूचना संख्या 3757/9-आ-3-96-आर0ए0-91, लखनऊ दिनांक 12 सितम्बर, 1997 1 पीपलसाना
2 पृथ्वीपुर बनवारी
3 नवादा साहनपुर
4 हकीमपुर जस्सू
5 रसूलपुर इम्मा
6 अलादीनपुर भटपुरा
7 मानपुर गहला
8 गजूपुरा
9 हरि अहमदपुर जलाल
10 जमाल आलम
11 बामनौली
12 नगरला गूंगा
13 मौजमपुर जैतरा
14 अमरखेड़ा शजरपुर
15 रघुनाथपुर शहजादपुर तारू
16 खाईखेड़ा
17 साहबपुर
18 मौहम्मदपुर अलीपुर भीकन
19 चक निन्दड़ू
20 वाजिदपुर
21 मौहब्बतपुर वीरू
22 मिर्जापुर पल्ला
23 मोहड़ा
24 मोहड़ी
25 नुरूल्लापुर चिम्मा
26 चक मौहम्मदनगर

27 सैदपुर वीरू
28 अल्लेहपुर
29 दीतनपुर
30 अलावलपुर
31 नवादा देवली
32 सुहागपुर एहतमाली
33 मुहम्मद अलीपुर इनायत विला एहतमाली
34 मुहम्मद अलीपुर इनायत विला
35 सुहागपुर विला
36 रामपुर भोला
37 धामपुर हसनपुर
38 निवादा
39 रोशनपुर राजू
40 मानपुर रज्जा
41 चक शाहजहानी
42 शेखूपुर भगड़ा
43 हकीमपुर शंकरगंज
44 औरंगशाहपुर बनवारी
45 मौहम्मदपुर सुल्तान
46 साहनपुर नवाना
47 फतेहउल्लापुर खास
48 नीदड़ खास